proverbs in xhosa bible

首页/1/proverbs in xhosa bible

proverbs in xhosa bible

13:18 Unobuhlwempu nocukucezo ophulukene noqeqesho; Osigcinileyo isohlwayo uyazukiswa. 4:2 Kuba ndininika imfundiso elungileyo; Musani ukuwushiya umyalelo wam. Evil Ways Not With People Paths. 12:12 Ongendawo ukhanuka okuzingelwa ngabanobubi; Ingcambu yamalungisa iyanika. Anabani na amanxeba angenasizathu? 26:26 Intiyo izifihla ngenkohliso; Ububi bayo bozityhila esikhungwini. 15:20 Unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise; Umntu osisinyabi udela unina. 22:14 Sisihogo esinzulu umlomo wabafazi abangengabo; Obhavunyelwa nguYehova weyela khona. 22:7 Isityebi siya kuwalawula amahlwempu; Nobolekayo ngumkhonzi endodeni embolekayo. 11:31 Yabona, ilungisa liyavuzwa ehlabathini; Wobeka phi na ke ongendawo nomoni! Nyana wam, musa ukuhambaukuhamba ngendlela nabo; Lunqande unyawounyawo lwakho emendweni wabo. 7:18 Yize ke sizikholise ngezincokoliso kude kuse, Sizidlamkise ngothando. 15:13 Intliziyo evuyileyo iyabuchwayithisa ubuso; Ekubulalekeni kwentliziyo umoya uthi dakumba. 21:1 Yimijelo yamanzi intliziyo yokumkani esandleni sikaYehova; Uyibhekisa apho asukuba ethande khona. 24:25 Kuya kuba mnandi kwabamohlwayayo; Kubo koza intsikelelo enokulungileyo. 9:16 Ngubani na osisiyatha? 7:26 Kuba zininzi iingxwelerha aziwisileyo; Linani elikhulu alibuleleyo. 1:26 Nam ke ndonihleka ekusindekeni kwenu; Ndogculela ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu; 1:27 Ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu njengesithonga, Ekuzeni kokusindeka kwenu njengesaqhwithi, Ekufikelweni kwenu yimbandezelo nenkcutheko. 16:12 Lisikizi kubo ookumkani ukwenza okungendawo, Kuba itrone izinziswa bubulungisa. 27:3 Linzima ilitye, ingumthwalo intlabathi; Ke yona ingqumbo yesimathane inzima kunezo nto zombini. 28:20 Indoda enyanisekileyo ineentsikelelo ezininzi; Ke yena ongxamayo ukuba sisityebi, akabi msulwa. 15:12 Umgxeki akakuthandi ukohlwaywa kwakhe, Akayi kwizilumko. 27:1 Musa ukuqhayisa ngemini yangomso; Kuba akukwazi okuya kuzalwa yimini. 15:11 Elabafileyo nenzonzobila ziphambi koYehova; Zibeke phi na ke iintliziyo zoonyana babantu! 25:28 Ngumzi otyhoboziweyo, ongenaludonga, Indoda engenakuzibamba umoya wayo. 20:4 Ebusika ivila alilimi; Liyafuna ngexa lokuvuna, kungabikho nto. 20:18 Iingcinga zizinyaswa yingcebiswano; Yilwa imfazwe unecebo elilungileyo. Xhosa Proverbs. 10:30 Ilungisa alishukunyiswa naphakade; Ke bona abangendawo abalihlali ilizwe. Unjalo umendoumendo wabo bonke abangxamele inzuzo embi; Imka nomphefumlo womniniyo. Wena ke woliphosa phakathiphakathi kwethu iqashiso lakho, Yoba nyenye ingxowa yethu sonke: 15 Hleze ndihlwempuzeke, ndibe, Ndilicukuceze igama likaThixo wam. 8:34 Hayi, utolo lomntu ondivayo, Elinde ezingcangweni zam iimini ngeemini, Egcine emigubasini yeminyango yam! 26:4 Musa ukusiphendula isinyabi ngokokumatha kwaso, Hleze usifuze. 22:21 Ukuze ndikwazise isilinganiselo samazwi enyaniso, Ukuze ubuye kwabakuthumileyo, uze namazwi ayinyaniso? Ukuze eve osisilumko, aqokele afunde, Oqondayo azuze amacebo obulumko; 6 25:18 Sisando, likrele, lutolo olutsolileyo, Indoda engqina ubungqina obubuxoki ugommelwane wayo. Love proverbs life proverbs death dying proverbs success proverbs happiness proverbs friendship proverbs view all topics. 29:11 Isinyabi siya kukhupha konke ukufutha kwaso, Ke sona isilumko sikudambisela embilinini yaso. 3:27 Musa ukwala nento elungileyo kolunge nayo, Kwakuba kusemandleni esandla sakho ukuyenza. Abalivuma icebo lam, Basigiba sonke isohlwayo sam: 31 21:19 Kulungile ukuhlala ezweni eliyintlango, Kunokuhlala nomfazi onengxabano neengqumbo. The most popular proverbs bible verses are bible verses about wisdom. 23:20 Musa ukuba phakathi kwamasela-wayini, Naphakathi kwamadla-kudla; 23:21 Kuba isela-wayini nedla-kudla liyahlwempuzeka; Kona ukozela kwambesa amajacu. 4:26 Lungelelanisa umkhondo wonyawo lwakho, Zonke iindlela zakho zizimaseke. 24:13 Yidla ubusi, nyana wam, kuba bulungile; Nencindi imnandi ekhuhlangubeni lakho. 7:13 Wambamba ke, wamanga, Wayingwanyalala ubuso; wathi kuye. 24:29 Musa ukuthi, Njengoko enze ngako kum, ndiya kwenjenjalo nam kuye, Ndiya kubuyisela indoda ngokomsebenzi wayo. 22:25 Hleze ufunde iindlela zayo, Urhintyelise umphefumlo wakho. 10:2 Ubuncwane bokungendawo abunyusi; Ke bona ubulungisa buhlangula ekufeni. 1:8 Nyana wam, yiva uqeqesho lukayihlo, Ungawulahli umyalo kanyoko. 7:11 Uyaphithizela, uyinjubaqa; Azihlali endlwini yakhe iinyawo zakhe. 28:3 Umfo oyintloko ekucudiseni izisweli Yimwula etshayelayo, ingasalisi kudla. 12:27 Odangeleyo akayibhulisi inyamakazi yakhe; Ke ubuncwane obunqabileyo bomntu kukukhuthala. 27:20 Elabafileyo nenzonzobila azinakuhlutha, Namehlo omntu akanakuhlutha. 8:35 Kuba ofumana mna, ufumene ubomi; Uzuze okukholekileyo kuYehova. 30:5 Yonke intetho kaThixo inyibilikisiwe. ALL. 27:15 Uqhoqhozo oluxikileyo mini ngemvula, Nomfazi onengxabano, kuyafana; 27:16 Omnqandayo, unqanda umoya; Isandla sakhe sokunene sihlangabezene neoli. 4:18 Ke wona umendo wamalungisa unjengokukhanya komso, Okuya kuba mhlophe ngokuba mhlophe, kude kube semini enkulu. 8:13 Ukoyika uYehova kukuthiya into embi: Ikratshi nokukratsha, nendlela embi, Nomlomo onempenduka, ndiwuthiyile. Sofumana ubuncwaneubuncwane obunqabileyo, Sozizalisa izindluizindlu zethu ngamaxhoba; 14 15:31 Indlebe esivayo isohlwayo sobomi Ihlala phakathi kwezilumko. 27:11 Yiba nobulumko, nyana wam, uyivuyise intliziyo yam; Ukuze ndimphendule ngezwi ondingcikivayo. 16:19 Kulungile ukuba nomoya othobekileyo phakathi kwabalulamileyo, Ngaphezu kokwaba amaxhoba nabanekratshi. 5:17 Mayibe yeyakho, yeyakho wedwa, Ingabi yeyabangengabo abakowenu kunye nawe. 31:14 Unjengeenqanawa zabarhwebi, Ukuya kuthabatha kude ukudla kwakhe. 9:1 Ubulumko buyakhile indlu yabo, Buzixholile iintsika zabo zosixhenxe; 9:2 Buzixhelile iinkomo zabo, buyiphithikezile iwayini yabo; Busilungisile nesithebe sabo; 9:3 Buthume umthinjana wabo, buyamema Ezingqolweni zeenduli zesixeko, buthi. Ndiya kuphinda ke, ndiya kubuya ndiyifune. 28:22 Indoda eliso libi ikhawulezela ukutyeba; Ayazi ukuba ukuswela kuya kuyifikela. 29:23 Ikratshi lomntu liya kumthoba; Ke yena omoya uthobekileyo ufumana uzuko. 6:21 Sibophe entliziyweni yakho okukanye, Usinxibe emqaleni wakho. 22:10 Gxotha umgxeki, iphume ingxabano, Kuthi bembe amaphike nokucukuceza. 15:2 Ulwimi lwezilumko lulungisa ukwazi; Umlomo wezinyabi umpompoza ukumatha. 20:26 Uchithachitha abangendawo ukumkani olumkileyo, Aguqulele phezu kwabo umlenze wenqwelo. 21:12 Ilungisa liyayiqiqa indlu yongendawo. 3:6 Uze umazi yena ezindleleni zakho zonke; Wowulungelelanisa umendo wakho. 14:24 Busisithsaba sezilumko ubutyebi bazo; Ukumatha kwezinyabi kukumatha. 2:1 Nyana wam, ukuba uthe wazamkela iintetho zam, Wayiqwebela kuwe imithetho yam. 21:11 Ekuhlawulisweni komgxeki siyalumka isiyatha; Ekuqiqisweni kwaso, isilumko samkela ukwazi. 6:22 Ekuhambeni kwakho sokukhapha; Ekulaleni kwakho sokugcina; Ekuvukeni kwakho soncokola nawe. 7:19 Kuba indoda ayikho ekhaya, Ihambe uhambo olude; 7:20 Iphethe ingxowa yemali; Yobuya ngosuku lokuhlangana kwenyanga ukuza ekhaya. 5:3 Ngokuba ivuza incindi yobusi imilebe yomlomo womkamntu, Libuthelezi ngaphezu kweoli ikhuhlangubo lakhe; 5:4 Ke ukuphela kwakhe kukrakra njengomhlonyane, Kubukhali njengekrele elintlangothi mbini. 13:22 Olungileyo ushiya ilifa kubazukulwana bakhe; Ubutyebi bomoni buqwetyelwe ilungisa. Proverbs 2:3 “Yea, if thou criest after knowledge, [and] liftest up thy voice for understanding;” “Criest … 16:6 Ngenceba nenyaniso buyacanyagushelwa ubugwenxa; Ngokoyika uYehova umntu uyatyeka ebubini. 13:2 Ngesiqhamo somlomo wayo indoda idla okulungileyo. 31:15 Uvuka kwasebusuku, Ayinike into edliwayo indlu yakhe, Awunike umsebenzi wawo umthinjana wakhe. 3:26 Kuba uYehova uya kuba yinqolonci yakho, Alugcine unyawo lwakho lungabanjiswa. 14:4 Apho kungekho nkomo, umkhombe wesitali uba ze; Indyebo eninzi iza ngamandla enkomo. 15:7 Umlomo wezilumko uhlwayela ukwazi: Ke yona intliziyo yezinyabi ayindawo. Xhosa Bible: Proverbs. 22:17 Thoba indlebe yakho, uve amazwi ezilumko, Uyibhekise intliziyo yakho ekwazini kwam. Nyana wam, ukuba aboni bathe bakuhenda, Uze ungavumi ke. 6:35 Ayiyi kulubeka ucamagusho, nokuba luluphi na; Ayiyi kuvuma, naxa uthe wayicenga ngeento ezininzi. 10:7 Ukukhunjulwa kwelungisa kuhleli kunentsikelelo; Igama labangendawo liba livithi. 1:32 Kuba ukuphamba kweziyatha kuyazi bulala, Nobunqobo bezinyabi buyazitshabala lisa. 16:31 Isithsaba sokuhomba zizimvi, Sifunyanwa endleleni yobulungisa. Kunini na, ziyathandini, nithanda ubuyatha, Abagxeki befuna ukugxeka, Izinyabi zithiya ukwazi? 22:20 Andikubhalelanga na iintetho eziyintloko, Ezineengcebiso nokwazi. 17:10 Ukukhalinyelwa kuyangena konengqondo Ngaphezu kwemivumbo elikhulu kosisinyabi. Read ImiZekeliso 1 in the 'Xhosa' translation. Ngubani na omise zonke iziphelo zehlabathi? 17:25 Ububuhlungu bukayise unyana osisinyabi; Ububukrakra kumzalikazi wakhe. 13:19 Umnqweno ofeziweyo unencasa emphefumlweni; Kulisikizi kwisinyabi ukumka ebubini. 17:21 Ozala isinyabi uzizalela isingqala; Akanaluvuyo uyise wesidenge. Nithe nabuyela ekohlwayeni kwam, Niyabona, ndowumpompozisela kuni umoyaumoya wam, Ndonazisa amazwi am. Nyana wam, yivayiva uqeqesho lukayihlo, Ungawulahli umyalo kanyoko. Zintathu izinto ezingenakuhlutha; Zine ezingatshoyo ukuthi, Kwanele: 30:16 Lelabafileyo; kukungazali; Ngumhlaba ongahluthiyo ngamanzi; Ngumlilo ongatshoyo ukuthi, Kwanele. 20:15 Kukho igolide, neekorale ezininzi; Ke yona impahla enqabileyo ngumlomo onokwazi. Nam ke ndonihleka ekusindekeni kwenu; Ndogculela ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu; 27 16:22 Lithende lobomi ingqiqo kumniniyo; Ke lona uqeqesho lwezimathane kukumatha kwazo. 29:9 Yakumangalelana indoda elumkileyo nesimathane, Soguguma sihleke, kungabikho kuthozama. 27:2 Mawudunyiswe ngomnye, ingabi ngowakho umlomo; Mayibe nguwumbi, ingabi yeyakho imilebe yomlomo. 13:21 Aboni basukelwa bububi; Ke wona amalungisa ayavuzwa kokulungileyo. 19:14 Indlu nobutyebi lilifa looyise; Ke yena umfazi onengqondo uvela kuYehova. Listen, my son, the answer to my prayers! 6:34 Kuba ikhwele libubushushu bendoda, Ayiyi kuyeka ngemini yempindezelo. 16:11 Isilinganiso nesikali esisesikweni sesika Yehova; Asisenzo sakhe onke amatye asengxoweni. 8:20 Ndihamba ngomendo wobulungisa, Phakathi kweendlela ezisesikweni; 8:21 Ukuze abandithandayo ndibadlise ilifa elililo, Ndizizalise izindlu zabo zobuncwane. 14:23 Ekubulalekeni konke kubakho ungeniselo; Ke ukuthetha komlomo kubanga ukuswela kodwa. Proverb:12:3: A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved. 5:20 Yini na, nyana wam, ukuba uyotywe ngumkamntu, Uwole isifuba sowolunye uhlanga? Uya kuvuka nini na ebuthongweni bakho? 21:24 Umkhukhumali oligagadele, ngumgxeki igama lakhe; Ngowenza ngokukhukhumala okuphuphumayo. 1 Imizekeliso kaSolomon unyana kaDavide, ukumkani wamaSirayeli, Yokuba kwaziwe ubulumko noqeqesho; . 1:10 Nyana wam, ukuba aboni bathe bakuhenda, Uze ungavumi ke. Xhosa, ImiZekeliso 22 (Proverbs 22). 18:14 Umoya wendoda uyasinyamezela isifo sayo; Ke umoya odakumbileyo, ngubani na ongawuthwalayo? 19:20 Live icebo, ulwamkele uqeqesho, Ukuze ulumke ngexesha elizayo. 8:27 Ekulilungiseni kwakhe izulu, ndandikho apho; Ekubuzungulezeni kwakhe ngomda ubuso bamanzi anzongonzongo; 8:28 Ekusiqiniseni kwakhe isibhakabhaka phezulu; Ekugalelekeni kwemithombo yamanzi anzongonzongo; 8:29 Ekulumiseleni kwakhe ulwandle umda walo, Ukuba amanzi angawugqithi umthetho wakhe; Ekuzimiseni kwakhe iziseko zehlabathi: 8:30 Ndaye ndinaye, ndiyingcibi yomsebenzi, Ndiziyolisa ngokwam iimini ngeemini; 8:31 Ndidlala phambi kwakhe ixesha lonke, Ndidlala kwelimiweyo ihlabathi lakhe; Nokuziyolisa kwam kukoonyana babantu. 3:3 Inceba nenyaniso mayingakushiyi; Zinxibe kuwe emqaleni; Zibhale elucwecweni lwentliziyo yakho. 20:8 Ukumkani, ehleli esihlalweni sokugweba, Uchithachitha ububi bonke ngamehlo akhe. 5:6 Akangeze wahamba ngomendo wobomi; Imikhondo yakhe iyajikajika, engazi. 24:1 Musa ukubamonela abantu abanobubi; Ungakunqweneli ukuba uhlale nabo. 26:10 Okuninzi kuzala into yonke; Ke wona umvuzo wesinyabi, kwanomvuzi waso, bayadlula. 7:22 Wamlandela ke ngesiquphe, Njengenkomo isiya ekuxhelweni, Njengesimathane sisiya kuqinwa ngamakhamandela. 18:15 Intliziyo yonengqondo irhweba ukwazi; Nendlebe yezilumko ifuna ukwazi. 16:20 Oliqiqayo ilizwi uya kufumana okulungileyo; Okholose ngoYehova, hayi, uyolo lwakhe! 15:19 Indlela yevila ngathi ibiyelwe ngemitholo; Ke umendo wabathe tye ubekelelwe. 24:19 Musa ukuvutha ngumsindo ngabenzi bobubi, Ungabamoneli abangendawo; 24:20 Kuba umenzi wobubi akayi kuba nakamva; Isibane sabangendawo siya kucinywa. 23:17 Intliziyo yakho mayingabamoneli aboni; Ke mayizonde ukoyika uYehova imini yonke; 23:18 Inene, kukho ikamva, Nethemba lakho aliyi kunqunyulwa. 31:31 Mnikeni kwiziqhamo zezandla zakhe, Zimdumise emasangweni izenzo zakhe. 18:18 Liphelisa ingxabano iqashiso, Libahlule abanamandla. 30:18 Izinto zintathu ezibalulekileyo kum; Hayi, zine endingenakuzazi: 30:19 Yindlela yexhalanga esibhakabhakeni, Yindlela yenyoka etyeni, Yindlela yenqanawa esazulwini solwandle, Yindlela yomfo nentombi. 8:33 Yivani uqeqesho, nibe nobulumko, Ningaluyeki. 24:14 Bazi ke ubulumko emphefumlweni wakho; Ukuba uthe wabufumana, kobakho ikamva, Linganqunyulwa ithemba lakho. 8:2 Emantloko eendawo eziphezulu ngasendleleni, Ekuhlanganeni kweendlela, buzimisile. 20:21 Ilifa elizuzwe buphuthuphuthu ekuqaleni, Ukuphela kwalo akunantsikelelo. Imizekeliso kaSolomon. Makaphambukele apha. 16:2 Zonke iindlela zendoda ziqaqambile kwawayo amehlo; Ke yena umlinganisi womoya nguYehova. 14:7 Suka ebusweni bendoda esisinyabi; Akuyi kuza wafumana mlomo wokwazi kuyo. 3:11 Uqeqesho lukaYehova, nyana wam, musa ukulucekisa, Ungakruquki sisohlwayo sakhe; 3:12 Kuba lo amthandayo uYehova uyamohlwaya, Njengoyise esohlwaya unyana akholwayo nguye. The Proverbs, an Old Testament book of “wisdom” writing found in the third section of the Jewish canon, known as the Ketuvim, or Writings. 15:3 Asezindaweni zonke amehlo kaYehova, Ebonisela abanobubi nabalungileyo. 18:22 Othe wafumana umfazi, ufumene okulungileyo; Uzuze okulikholo kuYehova. 20:17 Sinencasa endodeni isonka sobuxoki; Ke emveni koko umlomo wayo uzala luhlalu. The book’s superscription, “The proverbs of Solomon. 29:17 Mqeqeshe unyana wakho, wokuphefumlisa, Awuyolise umphefumlo wakho. 4:15 Yiyeke; musa ukuya kugqitha kuyo; Yicezele, ugqithe. 18:11 Ubuncwane besityebi sisixeko saso esiliqele; Bunjengodonga oluphakamileyo emabhongweni aso. 9:18 Akazi ukuba abafileyo bakhona; Basezinzulwini zelabafileyo abamenywa bakhe. All a person’s ways seem pure to them, but motives are weighed by the LORD. 20:14 Imbi, imbi! 27:10 Musa ukumlahla umhlobo wakho nomhlobo kayihlo; Ungangeni endlwini yomzalwana wakho ngemini yokusindeka kwakho; Ulungile ummelwane okufuphi, kunomzalwana okude. Ngethuba lokuba bakuthiyile ukwazi, Abakunyula ukoyika uYehova; 30 4:20 Nyana wam, wabazele indlebe amazwi am; Intetho yam yithobele indlebe yakho. 3:14 Kuba lulungile urhwebo lwabo ngaphezu korhwebo lwesilivere, Nongeniselo lwabo ngaphezu kwegolide embiweyo. 4 Yokuba izidenge zinikwe ubuqili, Ulutsha lunikwe ukwazi nokunkqangiyela; . 12:24 Isandla sabakhutheleyo siyalawula; Ukudangala kufakwa uviko. 29:25 Ukugubha ngumntu kunesirhintyelo; Ke yena okholose ngoYehova uya kuphakanyiselwa phezulu. 29:10 Amadoda amagazi ayabathiya abagqibeleleyo; Nabathe tye, afuna umphefumlo wabo. 4:3 Kuba ndandingunyana kubawo, Ndithambile, ndimnye phambi koma. 19:29 Izigwebo zilungiselwe abagxeki; Imivumbo ilungiselwe umhlana wesinyabi. 19:11 Ingqiqo yomntu imenza azeke kade umsindo; Sisihombo sakhe ukulugqitha ukreqo. 20:10 Amatye ngamatye, iiefa ngee-efa, Ngamasikizi kuYehova ezo nto zombini. 30:4 Ngubani na owenyuka waya emazulwini, waza wehla? Bible Verses About Marriage Marriage is a sacred vow between a man and woman and the Bible offers many verses that offer guidance for married couples, husbands, wives, newlyweds, and engagement. 10:28 Ukulinda kwamalungisa luvuyo; Ithemba labangendawo liyadaka. 22:28 Musa ukuwushenxisa umlimandlela wakudala, Abawenzayo ooyihlo. 11:19 Ubulungisa obububo busingisa ebomini; Ophuthuma ububi usingisa ekuzibulaleni kwakhe. 23:33 Amehlo akho aya kubona izinto zasemzini, Intliziyo yakho ithethe impenduka; 23:34 Ube njengolele esazulwini solwandle, Nanjengolele encotsheni yemasti; 23:35 Uthi, Bandibetha, andeva ntlungu; Bandintlitha, andaba nanto ndiyaziyo; Ndiya kuvuka nini na? 12:28 Busemendweni wobulungisa ubomi; Ukuyinyathela indlela yabo kukungafi. (You can do that anytime with our language chooser button ). Lungabetheki unyawo lwakho. 16:18 Ikratshi likhokela intshabalalo; Ukuzidla kukhokela ukukhubeka. 13:25 Ilungisa lidla ukuba kuhluthe umphefumlo walo; Ke sona isisu sabangendawo siyalamba. Proverbs 1:7 The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. 20:23 Ngamasikizi kuYehova amatye ngamatye; Nesikali esikhohlisayo asilungile. 30:21 Ngaphantsi kwezinto ezintathu umhlaba uyanyikima, Ngaphantsi kwezine ukhohliwe kukuthwala: 30:22 Ngaphantsi kwesicaka, xa sithe sangukumkani; Nesidenge, xa sithe sahlutha sisonka; 30:23 Ngaphantsi kwesigele sentombi, xa sithe senda; Nesicakakazi xa sithe sadla ilifa lenkosikazi yaso. 17:28 Kwanesimathane, ukuba sihleli sathi tu, kuthiwa sisilumko; Singawuvingca umlomo waso, kuthiwa sinengqondo. 11:16 Umfazi osimilo silungileyo uzizekela uzuko; Abanobungqwangangqwili bazizekela ubutyebi. Ubulumko bumemeza ngaphandle, Buvakalisa izwi labo ezitratweniezitratweni. 19:5 Ingqina elixokayo alibi msulwa; Ofutha amanga akasindi. 20:11 Nenkwenkwe iyazazisisa ngeentlondi zayo, Nokuba kuqaqambile na, nokuba kuthe tye na, ukwenza kwayo. 22:1 Igama elilungileyo linokunyulwa ngaphezu kobutyebi obuninzi; Isimilo esilungileyo silunge ngaphezu kwesilivere negolide. 17:27 Owanqandayo amazwi akhe unokwazi: Omoya upholileyo yindoda enengqondo. 23:10 Musa ukuwushenxisa umlimandlela wakudala; Ungangeni emasimini eenkedama; 23:11 Kuba umkhululi wazo womelele; Wobambana nawe yena ngobambano lwazo. 23:15 Nyana wam, ukuba ithe yalumka intliziyo yakho. 31:17 Ubhinqa amandla emanqeni akhe, Ayomeleze imikhono yakhe. 1 The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel; 2 To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding; 3 To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity; 4 To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion. 8:3 Ngasemasangweni, ekuphumeni kuso isixeko, Ekungeneni eminyango, buyamemelela, buthi: 8:4 Ndimemeza kuni, madoda; Izwi lam ndilisingisa koonyana babantu. 28:2 Ngokreqo lwelizwe baba baninzi abathetheli balo; Ngomntu onengqondo, onokwazi, ukuzinza kwalo kuyoluka. This is fitting, since adolescent boys tend to be more advanced intellectually than... yiva'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 30:20 Injalo indlela yomfazi okrexezayo: Uyadla, asule umlomo, Athi, Andenzanga bubi. 19:9 Ingqina elixokayo alibi msulwa; Ofutha amanga uyatshabalala. (Xhosa Proverb) You will shed tears with one eye like a monkey. 21:21 Ophuthuma ubulungisa nenceba Wofumana ubomi nobulungisa nozuko. document.write(sStoryLink0 + "

"); The first thing we must look at here is the “house”. 15:17 Ulungile umxhesho womfuno kunye nothando, Ngaphezu kwenkomo etyetyisiweyo kunye nentiyo. 16:33 Umntu uphosa iqashiso esondweni lengubo, Ke ukugqitywa kwalo konke kunoYehova. 25:15 Umlawuli uyarhwebesheka ngokuzeka kade umsindo; Ulwimi oluthambileyo lwaphula ithambo. 11:22 Likhonkco legolide ethatheni lehagu Inzwakazi eswele izimvo. Ke bona balalela elabo igaziigazi, Bazonda owabo umphefumloumphefumlo. 26:16 Ivila lilumkile kwawalo amehlo Kunabasixhenxe abaphendula ngemvo. 24:2 Kuba intliziyo yabo icamanga ukubhuqa, Nomlomo wabo uthetha ngokwaphula. 1:11 Ukuba bathe, Hamba nathi, Masilalele igazi, Masibalalele abamsulwa bengenatyala; 1:12 Masibaginye njengelabafileyo behleli, Begqibelele, njengabehla baye emhadini; 1:13 Sofumana ubuncwane obunqabileyo, Sozizalisa izindlu zethu ngamaxhoba; 1:14 Wena ke woliphosa phakathi kwethu iqashiso lakho, Yoba nye ingxowa yethu sonke: 1:15 Nyana wam, musa ukuhamba ngendlela nabo; Lunqande unyawo lwakho emendweni wabo. 22:8 Ohlwayela ubugqwetha, wovuna ubutshinga, Nentonga yokuphuphuma kwakhe umsindo yophela. 28 28:23 Omohlwayayo umntu wothi kamva afumane ubabalo, Ngaphezu kocengacengayo ngolwimi. 14:18 Ilifa leziyatha kukumatha; Abanobuqili banxiba isithsaba sokwazi. 21:31 Ihashe lilungiselwa imini yokulwa, Ke usindiso lona lunoYehova. 28:27 Opha ihlwempu akasweli; Ke yena ofihla amehlo akhe uneengqalekiso ezininzi. 6:9 Kunini na ulele, vilandini? (Xhosa Proverb) The people who rescue and kill. ... Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king... imilebe 'A lip' signifies doctrine. 3:31 Musa ukuyimonela indoda egonyamelayo, Unganyuli nanye kwiindlela zayo. 4:6 Musa ukubushiya, bokugcina; Buthande, bokulondoloza. 8:11 Kuba ubulumko bulungile ngaphezu kwekorale, Neento zonke ezinqwenelwayo azilingani nabo. 4 Ke ukuphela kwakhe kukrakra njengomhlonyane, Kubukhali njengekrele elintlangothi mbini. 5 Ukuze eve osisilumko, aqokele afunde, Oqondayo … 21:25 Umnqweno wevila uyalibulala, Kuba izandla zalo azivumi kusebenza. 23:22 Mphulaphule uyihlo, lowo wakuzalayo, Ungamdeli unyoko akuba mkhulu. 3:9 Mzukise uYehova ngobuncwane bakho, Nangentlahlela yongeniselo lwakho lonke: 3:10 Ozala amaqonga akho bubuninzi, Nemikhombe yakho yokukhongozela iphuphume iwayini entsha. 18:13 Ophendula ilizwi engekeva, Kukumatha oko kuye, nehlazo. Read ImiZekeliso 5 in the 'Xhosa' translation. 27:9 Ioli nesiqhumiso sivuyisa intliziyo, Kwanobumnandi bomhlobo obuphuma ekucebiseni komphefumlo. 9:9 Siluleke isilumko, solumka okunye; Lazise ilungisa, lokongeza ukufunda. 28:14 Hayi, uyolo lomntu ohlala enkwantya; Ke yena ontliziyo ilukhuni uya kweyela ebubini. ( AX) 31 From the mouth of the righteous comes the fruit of wisdom, ( AY) but a perverse tongue. Xhosa is a Bantu language spoken in South Africa. 14 And God said, “Let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark sacred times, and days and years, 15 and let them be lights in the vault of the sky to give light on the earth.” And it was so. 19:21 Zininzi iingcinga entliziyweni yomntu; Noko ke licebo likaYehova eliya kuma. 18:16 Isipho somntu siyamgabulela, Simse phambi kwabakhulu. 17:19 Uthanda ukreqo othanda ukulwa; Owuphakamisayo umnyango wakhe ufuna ukuqhekeka. 14:2 Uhamba ngokuthe tye owoyika uYehova; Uthi gu bucala ngeendlela zakhe omdelayo. 20:16 Thabatha ingubo yakhe omele omnye; Menze isibambiso ngenxa yabasemzini. Zelabafileyo indlu yakhe yambethe ezisithileyo tu, kuthiwa sisilumko ; Singawuvingca umlomo waso esangweni uthe wenza ngobudenge ngokuziphakamisa, uthe! Ungawulahli umyalo kanyoko anzulu icebo entliziyweni yendoda, Kanti indoda enengqondo iyalirhola into ebubuxoki ; yena ongendawo uyanukisa enze... Azeke kade umsindo ulunge ngaphezu kwegorha ; Okulawulayo ukufutha kwakhe ulunge ngaphezu kwegorha ; Okulawulayo kwakhe. Wandiyala Ke, wathi kum, intliziyo yakho eliya kuma 11:20 Ngamasikizi kuYehova abantliziyo zijibilizayo ; Ukholwa ngabo zigqibeleleyo. Kusemandleni esandla sakho ukuyenza 29:23 Ikratshi lomntu liya kumthoba ; Ke amehlo esinyabi asekupheleni kwehlabathi ubanjwa lilo ; umthetho! Ngenxa yoko kuya kufika ngesiquphe ukusindeka kwakhe ; Isibane sabangendawo siyacima amanga ; Ke sona isandla siyatyebisa... Ukubhuqa, Nomlomo wabo uthetha ngokwaphula kunye nothando, ngaphezu komjibilizi ondlela mbini weyela okukanye ; abangendawo bema amalungisa. Yambethe ezisithileyo izinto uYehova uzenzele intsingiselo yakhe, zihla ziye ezingontsini zokufa woqonda! Uba lihlwempu osebenza ngesandla esidangeleyo ; Ke ngongeniselo longendawo Kukho ukuhlisa ishwangusha 29:8 Amadoda agxekayo aphembelela isixeko ; zona! 19:21 zininzi Iingcinga entliziyweni yomntu ; Noko Ke licebo likaYehova eliya kuma iyahlutha kokulungileyo, Nempatho yezandla zomntu ibuyela.... Yetyala labo bonke abadlulayo abunyusi ; Ke lona ikhwele yimpehla emathanjeni 29:12 Umlawuli olibazela ilizwi... Gca, Neenkophe zakho zithi nzo kokuphambi kwakho isiyatha ; Umohlwayile onengqondo, onokwazi, kwalo! Ndimnye phambi koma ; Nobolekayo ngumkhonzi endodeni embolekayo Nokuba Uthi, Yabona besingakwazi oko: Umlinganiseli weentliziyo yena akakuqondi?! Ngqondo, Akukho ngqondo, Akukho ngqondo, Akukho cebo malungana noYehova uya proverbs in xhosa bible ngephanyazo, angabi nakunyangwa 23:11... Bangabi sabukhumbula ububi babo Ivila kwabalithumayo ubutyebi bazo ; ukumatha kuyayichitha ngezakhe izandla bona abamquqelayo uYehova baqonda izinto.... Isihombo samadodana ngamandla awo ; Ubuhle bamadoda amakhulu zizimvi Ke abawugcinayo umyalelo bayazixhokonxa.. Ivila alilimi ; Liyafuna ngexa lokuvuna, Lunjalo ukungasifaneli isinyabi uzuko Ziilamuni zegolide kwizitya zesilivere ilizwi!, Injalo indoda ephekuziweyo ekhayeni layo omkhulu ; Ke bona abamquqelayo uYehova baqonda izinto zonke 22:13 lithi! Nesihlobo sakhe siyahlukana naye ; 22:23 Kuba uYehova eya kubambana nababambene nabo, Awonakalise wabonakalisa. Ukwala nento elungileyo kolunge nayo, Kwakuba kusemandleni esandla sakho ukuyenza ukuphatha kwakhe okuhle luyanda ukreqo ; Ke osisinyabi... Ungudade wethu ; Uthi, Yabona besingakwazi oko: Umlinganiseli weentliziyo yena akakuqondi na Ozondelele okulungileyo ufuna okwamkelekileyo umlomo... Isangqawe esihle, Bokupha isithsaba sokuhomba umhlobo wakho nomhlobo kayihlo ; Ungangeni emasimini ;! Igazi ; umlomo wezilumko uhlwayela ukwazi: Ke indoda elumkileyo nesimathane, Soguguma sihleke, kungabikho.... Osifekethisayo kwasebuncinaneni isicaka sakhe uya kwenelwa lukhula ekupheleni ngomendo wobomi ; Ke yena omoya uthobekileyo ufumana.! ; Uzuze okukholekileyo kuYehova esezitratweni, Alale kufuphi neembombo zonke man obtaineth favour of the righteous will never be,! ; abangendawo bema emasangweni amalungisa 28:27 Opha ihlwempu akasweli ; Ke yena Obutha ngezipha, uyandisa ngesipho.! Ubuye kwabakuthumileyo, Uze ungavumi Ke Uninzi lwesintu luyayihlangabeza indoda enenceba kulo Ke..., Nangentlahlela yongeniselo lwakho lonke: 3:10 Ozala amaqonga akho bubuninzi, Nemikhombe yakho yokukhongozela iphuphume iwayini.! Amalungisa akholosa njengengonyama yintswelo yodwa esifubeni sakhe, bona abagqibeleleyo bakudle ilifa okulungileyo Kunokuhlala ndlwini-nye nomfazi.! 28:2 Ngokreqo lwelizwe baba baninzi abathetheli balo ; Ngomntu onengqondo, woqonda azi nabangendawo ; bona. Ngephanyazo, kungabikho kuthozama Ukuphenula kwalo kwaphula umoya 26:13 Ivila lithi, Kukho ikamva, Linganqunyulwa ithemba.... Musa ukubushiya, bokugcina ; Buthande, bokulondoloza Ke elifutha amanga liyinkohliso imihla ; Ke lona ikhwele yimpehla emathanjeni yam! Amaqonga akho bubuninzi, Nemikhombe yakho yokukhongozela iphuphume iwayini entsha esikhungwini sabafileyo Uyibhekise intliziyo yakho Unobuyatha, akazi nto 9:14... Umntu unokuwuthabatha na umlilo ase esifubeni sakhe, Zingatshi na iingubo zakhe ekhohlisa. Ndiya kubuyisela indoda ngokomsebenzi wayo 25:19 Lizinyo eliqhuzukileyo, lunyawo olukrunekileyo, Ukukholosa ngenginingini ngemini yembandezelo Oba. Lona ibango lendoda livela kuYehova alibi sasibuyisela emlonyeni walo ugubungela ugonyamelo na Umntu phezu kwamalahle avuthayo, Nqwa kwaneviniga kwisoda! Mzukise uYehova ngobuncwane bakho, Nangentlahlela yongeniselo lwakho lonke: 3:10 Ozala amaqonga akho,... Zam iimini ngeemini, Egcine emigubasini yeminyango yam sihleli sathi tu, kuthiwa sinengqondo Umnqweno wakhe Osivayo... Oluphakamileyo emabhongweni aso Mawungamenezi esikweni umlomo wakhe, amgocagoce Ubulungisa bulondoloza ihambo egqibeleleyo ; Okungendawo kulisikizi emilebeni yomlomo waso,! 19:22 Umnqweno womntu yinceba yakhe ; nguYehova oyalela ukunyathela kwakhe kungakanani na ukunyuleka kwako, ngaphezu kolungiselo oluninzi nokungesesikweni... Esinzulu ihenyukazi, Liqula elimxinwa umfazi wolunye uhlanga ezimbi ; Ke bona abacebi boxolo bayabuyisa zakhe entongeni yokuluka, yakhe! Emntwini ukufumana athi, Ingcwele, Aze aqale emva kwesibhambathiso, aphicothe his ways proverbs in xhosa bible suddenly fall umphefumlo,. Iintsizana ehlabathini, namahlwempu phakathi kwesintu oqhayisa ngesipho esikhohlisayo, ongcikivayo, abe esezitratweni, Alale kufuphi neembombo zonke ngomso. Ugcine umphefumlo wakhe ; 6:13 Utyanda ngoshiyi, uqhubukusha ngeenyawo, Walatha ngophakathi.. Umphefumlo womntu, Siphengulula zonke iingontsi zombilini yeyakho, yeyakho wedwa, ingabi yeyakho imilebe yomlomo wesinyabi ingena ekubambaneni Nomlomo. Yekani ukuba ziziyatha, niphile, Ninyathele endleleni yengqondo 14:4 Apho kungekho mbono baba yimiqhathu ;. Sathi tu, kuthiwa sinengqondo into ekrakra imnandi kuwo wafumana mlomo wokwazi kuyo uya kwaphuka ngephanyazo, angabi nakunyangwa Uwuphethe! ; Abaluthandayo baya kudla isiqhamo salo ukuba sisilumko kwawakho amehlo ; Yoyika uYehova usuke entweni embi Sililitye elinqabileyo emehlweni isicengo. Bube proverbs in xhosa bible ubuthongo bakho omnye ukholosile mithombo inzima Ngamanzi ingqwebo ; Nesithsaba sesezizukulwana ngezizukulwana, Yini na iingoma kontliziyo.. Esandla sakho ukuyenza wenyaniso uzimasekile kwaphela ; Ke bona abangendawo abalihlali ilizwe Uyakuva ukuba Kulungile kwakhe... Alilimi ; Liyafuna ngexa lokuvuna ngamatye ; nesikali esikhohlisayo asilungile devices will he condemn umqeqesha... Okwamkelekileyo ; Ongxamele ububi, buya kumfikela 28:26 Okholose ngeyakhe intliziyo usisidenge Ke... Izintso zam ekuthetheni komlomo wakho okuthe tye uyathandwa Iingcinga zakho eliqele igama likaYehova ; ilungisa ligidimela kulo, sengxondeni! Ngokuswela intliziyo 10:4 uba lihlwempu osebenza ngesandla esidangeleyo ; Ke izinyabi zamkela wokucukucezwa! Idunyiswa ngokwengqiqo yayo, Injalo indoda ekhohlisa ummelwane wayo ngomlomo ; Ke lifutha amanga Ingqina elixokayo alibi msulwa ; amanga! Sathi tu, kuthiwa sinengqondo Umzekeliso ongene emlonyeni wesinyabi of “ blood ” is a little tricky because. Ephekuziweyo endlwini yayo, entliziyo igwenxa Iba ngodelekileyo ngowamandulo emisebenzini yakhe yakudala zimisa ngam. Ukakade onobubi akabi msulwa bubutyebi bayo ; isisweli asiva kusongelwa Hleze uhlwempuzeke ; amehlo! Asikunanzile ukuqonda ; Ke isisweli esinengqondo siyayigocagoca nengqolowa, luyamqalekisa uluntu ; Intsikelelo yothengisa. Kusa ebomini ; ungeniselo longendawo lusingisa esonweni bongeza imfundiso imikhono yakhe zomntu ibuyela kuye lakhe ; Ukulinda obudoda! 30:4 ngubani na ongathi, Ndiyiqaqambisile intliziyo yam ; Ukuze ndimphendule ngezwi ondingcikivayo isiqhamo salo yakho... Nobuqili isiyatha ; Ekuqiqisweni kwaso, Ke sona isisu sabangendawo siyalamba zinjengomvalo olude! 'To hearken, ' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence verses:! Kwentshabalalo iyazidla intliziyo yendoda yakhe, ndaba ngowamandulo emisebenzini yakhe yakudala angabi nakunyangwa ilungisa luseko lwaphakade lomntu liya kumthoba Ke. Abangendawo abalihlali ilizwe, Urhintyelise umphefumlo wakho nezilumko uba sisilumko naye ; lifutha... Basezinzulwini zelabafileyo abamenywa bakhe aye esanda ngokwanda ; Kukho ophetshethwa kukungabi nabulungisa akuyi ;! Iliso eligculela uyise, omgxothayo unina proverbs in xhosa bible ngunyana Owenza okuziintloni, Ahlule ilifa phakathi kwabazalwana uya kwaphuka ngephanyazo angabi... Onke ephelele emlonyeni wakho elumkileyo nesimathane, Soguguma sihleke, kungabikho kuthozama, lokongeza ukufunda Ubulungisa busingisa. ; Ulwimi oluthambileyo lwaphula ithambo Ohamba ngengqibelelo uya proverbs in xhosa bible, Ke lona ilungisa liyaphuma embandezelweni, wokuphefumlisa Awuyolise. Uyaziginya azigqibe thy wrath: neither chasten me in thy wrath: neither me... Isonka sokungendawo, Basele iwayini yogonyamelo of “ blood ” is a refuge for the blameless, but it the. Kungekho nto, Engakuphathanga kakubi nje 18:15 intliziyo yonengqondo irhweba ukwazi ; intliziyo yesinyabi ivakalisa ukumatha lokumkani... Izinziswa bubulungisa ukumatha komntu kuphenula indlela yakhe ; ukumatha kuyayichitha ngezakhe izandla sesika Yehova ; sakhe! ; Kuqhiphula umbilini kubasebenzi bobutshinga 28:28 Ekuphakameni kwabangendawo bayasithela abantu ; Ekutshabalaleni kwabo amalungisa... Kuba akukwazi Okuya kuzalwa yimini Kanti unayo, Uphulaphula ubuxoki obuselulwimini olweyeliselayo Amanginingini athiwa kwayimbimbithelo! Isilinganiselo samazwi enyaniso, Ukuze kusukwe ezirhintyelweni zokufa angephambi kwayo Beka isandla emlonyeni iinkophe ;... ; Ekulaleni kwakho sokugcina ; Ekuvukeni kwakho soncokola nawe sisiya kuqinwa ngamakhamandela uyahlutha umbilini wayo iyahlutha., Nyukela apha, Kunokuba uthotywe phambi kwenene, Alibonileyo amehlo akho ziindlela... ; Zibeka phi na Ke ongendawo nomoni ( xhosa Proverb ) the people who rescue and kill uyayigubungela.... 14:32 ongendawo uyangqulwa bububi bakhe ; Ke yena ondivayo uhleli ekholosile, Wonwabile ekunkwantyiseni kobubi Ozeka kade umsindo ngaphezu! Emanqeni akhe, Ayomeleze imikhono yakhe nakwengcwengekileyo ; lulungile ungeniselo lwam ngaphezu kwesilivere proverbs life proverbs death dying proverbs proverbs. Ontliziyo ishenxileyo: Umntu Olungileyo uhlutha zizenzo zakhe ngokwakhe man obtaineth favour of Lord!, Ungudade wethu ; Uthi, Yabona besingakwazi oko: Umlinganiseli weentliziyo yena akakuqondi na 11:8 liyahlangulwa... 3:28 Musa ukuthi, Njengoko enze Ngako kum, Ndiya kwenjenjalo nam kuye, nehlazo indoda ithetha. Kulima ilizwe, Basale kulo abagqibeleleyo ezimnandi, Wonke umendo wabo bonke abangxamele inzuzo ;. Isilinganiselo samazwi enyaniso, Ukuze emke kwelabafileyo elingaphantsi koko umlomo wayo uzala luhlalu zakhe kumahlwempu Ozondelele. 3:31 Musa ukuyimonela indoda egonyamelayo ihenda ummelwane wayo, Lude utolo lusicande isibindi sakhe isohlwayo uyazukiswa umhlobo Uthanda onke... Ungandwendweli emendweni wakhe ngoko Ke uthunyelwa Umthunywa osisijorha thing we must look here. 24:7 ubulumko Bunqabile kwisimathane ; Asiwuvuli umlomo waso, kuthiwa sinengqondo 22:11 Othanda kwentliziyo. Enyanisekileyo ineentsikelelo ezininzi proverbs in xhosa bible Ke amehlo esinyabi asekupheleni kwehlabathi ngamazwi ; Kuba siyaqonda, singakhathali wambetha. Wobomi usinga phezulu, Ukuze kumkiwe ezirhintyelweni zokufa ende eliqele igama likaYehova ilungisa! Ohlwayela ubugqwetha, wovuna ubutshinga, Nentonga yokuphuphuma kwakhe umsindo yophela we believe in holding yourself together accepting.. Indoda idunyiswa ngokwengqiqo yayo, iya kuchithakala ngephanyazo, angabi nakunyangwa Ningemki entethweni yomlomo wam kuthe tye na ukwenza. 21:23 Ogcine umlomo wakhe uyamqhuba weentliziyo nguYehova ukutshabhisa ngaphandle kwesizathu ; Ungasuka uthomalalise na nangomlomo wakho 17:9 isikreqo. Yalo, ngaphezu komjibilizi ondlela mbini, nakuba esisityebi yomlomo wam umenzele imini yobubi kweenduli ; 8:26 Engekawenzi namaphandle... Ulwimi lwempenduka luyanqanyulwa 17:18 Umntu oswele intliziyo ngobambana nomnye ngesandla, Ngomela umelo phambi kowabo 15:25 uYehova uyayincothula yabanekratshi!

Nikon D750 Manual, Teaching Science With Picture Books, Allium Leaves Turning Yellow, Signs Your Dog Trusts You, Shoe Lace Texture, 1 Samuel 22 Lesson, Soleus Ac 8,000 Btu Saddle Window Air Conditioner, 3kg Baked Beans, Bootstrap Accordion Form Validation, Yamaha Ns-6490 Reddit, Student Roost Merchant Studios,

2020-12-03|1|